สื่อการเรียนรู้

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่ 3 สไลด์

ภาษาไทย ป.1

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/courses/2/54thP01-F01-1page.pdf

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง