สื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics vowel sounds /a/ /e/ and /i/

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

https://www.youtube.com/watch?v=_r6zQCR1DiY&index=14&list=PLHgsp7VP-mchLOPfO4sGn6YO-E9ss-1vv

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง