สื่อการเรียนรู้

สระอา, สระอี, สระอู คาบที่ 1 สไลด์

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : สระ

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/courses/4/54thP01-F83.htm

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง