สื่อการเรียนรู้

สระอา, สระอี, สระอู คาบที่ 2 ใบความรู้ที่ 2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : สระ

สื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1

http://edltv.dlf.ac.th/primary/courses/4/54thP01-F62-4page.pdf

Posted by Admin

บทความที่เกี่ยวข้อง