ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ป.5 การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการเขียนแทนด้วยประโยคสัญลักษณ์

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทย ป.5 การอ่านคำควบกล้ำไม่แท้

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ป.5 พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาศาสตร์ ป.5 สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ป.5 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน การบวก ลบ คูณ หาร

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทย ป.5 การอ่านจับใจความจากบทความ

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ป.5 การคูณที่มีตัวคูณมากกว่า 2 หลักโดยวิธีลัด

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทย ป.5 คำอุทาน

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ป.5 การคูณที่มีตัวคูณมากกว่า 2 หลักโดยการกระจาย

อ่านทั้งหมด

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทย ป.5 การอ่านคำควบกล้ำ ร, ล, ว ควบกล้ำแท้

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คณิตศาสตร์ ป. 5 ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิทยาศาสตร์ ป.5 สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ

อ่านทั้งหมด