มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ม.1 Grammar Terminology

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1 การคูณและการหารจำนวนเต็ม

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1จำนวนเต็ม ที่มาประเภทและการเปรียบเทียบจำนวนเต็มค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็มและจำนวนตรงข้าม

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ม.1 Verb followed by ing / infinitive

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1 ความหมายของเลขยกกำลัง ตอนที่ 1

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1 การลบจำนวนเต็ม

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ม.1 Will / Going to

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ม.1 Adverb of degree

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1 ลำดับขั้นการคิดคำนวณจำนวนเต็ม

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ม.1 การบวกจำนวนเต็ม

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ม.1 Quantifiers

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สังคมฯ ม.1 การสังคายนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ตอนที่ 2

อ่านทั้งหมด