ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความน่าจะเป็นแบบมีเขื่อนไข

ความน่าจะเป็นแบบมีเขื่อนไข

อ่านทั้งหมด

การประยุกต์ใช้พื้นที่ใต้โค้งปกติ

การประยุกต์ใช้พื้นที่ใต้โค้งปกติ

อ่านทั้งหมด

การวางแผนควบคุมต้นทุนโดยงบประมาณ 1

การวางแผนควบคุมต้นทุนโดยงบประมาณ 1

อ่านทั้งหมด

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 2

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 2

อ่านทั้งหมด

การแจกแจงปกติ

การแจกแจงปกติ

อ่านทั้งหมด

การสุ่มตัวอย่าง

การสุ่มตัวอย่าง

อ่านทั้งหมด

การวางแผนควบคุมต้นทุนโดยงบประมาณ 2

การวางแผนควบคุมต้นทุนโดยงบประมาณ 2

อ่านทั้งหมด

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

อ่านทั้งหมด

พื้นที่ใต้โค้งปกติ

พื้นที่ใต้โค้งปกติ

อ่านทั้งหมด

ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานค่าใช้จ่ายการผลิต 2

ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานค่าใช้จ่ายการผลิต 2

อ่านทั้งหมด

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 1

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจ 1

อ่านทั้งหมด

ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 2

ต้นทุนมาตรฐาน มาตรฐานวัตถุดิบ 2

อ่านทั้งหมด