ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

สระอา, สระอี, สระอู คาบที่ 2/2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : สระ

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics vowel sounds /a/ /e/ and /i/

อ่านทั้งหมด

อักษรสูง คาบที่ 1 สไลด์

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics letter sounds /o/

อ่านทั้งหมด

อักษรสูง คาบที่ 2/1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics letter sounds /r/

อ่านทั้งหมด

อักษรสูง คาบที่ 2 สไลด์

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics letter sounds /d/

อ่านทั้งหมด

อักษรสูง คาบที่ 1/2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics letter sounds /g/

อ่านทั้งหมด

อักษรสูง คาบที่ 1 ใบความรู้ที่ 1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics letter sounds from set 1 and /c/ /k/ /e/ and /h/

อ่านทั้งหมด