ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 3 ใบความรู้ที่ 1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics letter sound /i/

อ่านทั้งหมด

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 4/2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.1 การกระจายหลักเลขจำนวน 1- 20

อ่านทั้งหมด

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 4 สไลด์

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่ 5 ใบความรู้ที่ 1

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 3/4

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ภาษาอังกฤษ ป.1 Phonics letter sound /t/

อ่านทั้งหมด

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 3 ใบความรู้ที่ 2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่ 3 สไลด์

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด

พยัญชนะน่าสนใจ คาบที่ 4/3

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

หลักภาษา : พยัญชนะ คาบที่ 5 สไลด์

ภาษาไทย ป.1

อ่านทั้งหมด