ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

เรียนพยัญชนะ, เรียนรู้เลขไทย คาบที่ 2 ใบความรู้ที่ 2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังคมฯ ป.1 ทรัพยากรส่วนรวม

อ่านทั้งหมด

เรียนพยัญชนะ, เรียนรู้เลขไทย คาบที่ 3/4

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1 การจัดกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิต

อ่านทั้งหมด

เรียนพยัญชนะ, เรียนรู้เลขไทย คาบที่ 3 ใบความรู้ที่ 2

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังคมฯ ป.1 การทำความดี(เบญจธรรม, สังคหวัตถุ 4)

อ่านทั้งหมด

อักษรกลาง คาบที่ 1/3

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : อักษรสามหมู่

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังคมฯ ป.1 การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ บริหารจิตและเจริญปัญญา

อ่านทั้งหมด

เรียนพยัญชนะ, เรียนรู้เลขไทย คาบที่ 3/1

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังคมฯ ป.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

อ่านทั้งหมด

เรียนพยัญชนะ, เรียนรู้เลขไทย คาบที่ 3 สไลด์

ภาษาไทย ป.1 หลักภาษา : พยัญชนะ

อ่านทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.1 การจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิต

อ่านทั้งหมด