ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาว

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การเขียนประโยคและหาคำตอบ)

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลา

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการชั่ง

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 การเรียงลำดับจำนวน

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับความยาว :การแก้โจทย์ปัญหาการลบ

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 เปรียบเทียบการวัดความยาว

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (การแสดงวิธีทำ, ตรวจคำตอบ

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับความยาว : การแก้โจทย์ปัญหาการบวก

อ่านทั้งหมด

คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ป.3 เปรียบเทียบการตวง

อ่านทั้งหมด

สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สังคมฯ ป.3 การเข้าร่วมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต

อ่านทั้งหมด